SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203053/005 | 8060 Mór, Dózsa György u 2.

Intézmény logo

Székesfehérvári SZC Perczel Mór Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokMoodleKRÉTA
Széchenyi 2020

Munkaterv

Munkaterv

 

                               

Munkaterv

 

 

A tanévben végzett nevelő-oktató munkát meghatározó jogszabályok

 

 • évi LXXVI. törvény a szakképzésről
 • évi LXXXIX. törvény a közoktatásról
 • évi XXXI. törvény a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
 • évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről
 • évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.)
 • évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
 • évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
 • évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról
 • 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről
 • 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 • 11/2020.(II.7) Kormányrendelet
 • 12/2020.(II.7.) Kormányrendelet
 • 13/2020(II.7) Kormányrendelet
 • Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

 

 

Székesfehérvári Szakképzési Centrum Perczel Mór Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Az iskola rövid története és jellemzése:

 

Móron 1885-ben kezdte meg működését az inasiskola, mely gyakorlati oktatásáról és kreativitás-segítő tevékenységéről volt híres. Ezt bizonyítják az inasok által készített vizsgaremekek, mellyel mesterüknek bizonyították, hogy már elég képzettek az önálló életre, vállalkozásuk sikerre, vitelére. Az iparostanonc-oktatásban döntő fordulatot hozott az 1924-ben kiadott „Iparostanonc iskolák szervezete tanterve és tantervi utasítása” c. törvény, mely szerint megváltozott körülmények között folyt a képzés. Az oktatásra a kisipari jelleget magán viselő ipar nyomta rá a bélyegét. Ebben az időszakban olyan változások következtek be, amelyek a későbbi fejlődés alapját biztosították. A bányászat beindulása, az ipari fejlődés (malom, fűrészüzemek, vasút, villanytelep) szükségessé tette a szakemberképzés, mindenek előtt a szakmunkásképzés reformját.

A kor előre haladtával az iskola is a folyamatos fejlődés útjára lépett, melyet a nagymértékű ipari átváltozás, a piaci igények átformálódása és az élet alakulása meg is követelt. Az intézmény szakmunkásképzővé és szakközépiskolává minősült át; a vasipari és villamos ipari képzés mellett megjelent a számítástechnikai és közgazdasági oktatás is, melynek lehetőségét az új iskolaépület átadása teremtette meg. A kor technikai követelményeit felismerve sorra létesültek a tanműhelyek, melyek biztosították, hogy a diákok az elméleti oktatás mellett a gyakorlati tudásra is tudjanak majd támaszkodni a későbbiek során. A fémipari oktatáshoz hozzácsatolták a műszaki méréseket és a pneumatikai tantárgyakat, mely olyan plusz képességhez juttatja a diákokat, ami előnyt jelent a munkáltatóknál.

Több fenntartó váltást követően 2015-ben megalakultak a szakképzési centrumok. Iskolánk a Székesfehérvéri Szakképzési Centrum tagintézménye lett.

 

A 2015/16-os tanévtől szakgimnázium, szakközépiskola és kollégiumként működtünk, 2020-tól pedig technikum, szakképző iskola és kollégiumként.

Az iskola három ingatlannal rendelkezik. A Dózsa György út 2 alatt az iskola főépülete, és a kollégium található, a tanműhely épülete a móri bányásztelepen az Iskola út 1 szám alatt található.

 

Iskolánk adatai a 2021/22-es tanévben:

 • címe: 8060 Mór, Dózsa György út 2. (tanműhely Címe: Mór, Iskola u.1.)
 • tanulólétszáma: 290 fő
 • az osztályok száma: összesen 15 osztály, ebből 3 technikumi osztály, 2 szakgimnáziumi osztály, 2 szakközépiskolai osztály, 4 szakiskolai osztály, 2 osztály nappali érettségire felkészítő felnőttoktatás, és 2 osztály esti felnőttoktatás (érettségire felkészítő)
 • főállású oktatók száma: 24 fő,
 • óraadó oktatók száma 13 fő
 • technikai dolgozók száma 12 fő.

 

 

Ami az iskola számára legfontosabb az oktatásban:

 

A Perczel Mór Iskolának sajátos elvei vannak a tanulókkal kapcsolatban. A diákokat társnak tekinti, egy partnernek a tanulásban. Ennek a szellemiségnek megfelelően alakította ki feladatkörét, elvárásait. Az intézmény úgy véli, hogy legfőbb feladata a nevelés-oktatás, mely szilárd, biztos ismereteket nyújt, segít a tanulási módszerek elsajátításában, megtanítja a diákot a kommunikáció helyes formáira, támogatja a tanulók képességeinek továbbfejlesztését és segíti diákjai társadalmi beilleszkedését. Valamint az iskola külön hangsúlyt fektet az oktatásban az egyéni képességekhez igazodó munkaformákra. Összefoglalva, a Székesfehérvári SzC. Perczel Mór Technikumnak, Szakképző Iskolának és Kollégiumnak oktató-nevelő célja az általános műveltséggel bíró, szakmailag jól felkészült ember; aki alkalmas a gazdasági és társadalmi beilleszkedésre; aki önálló, nyitott az újra, önmegvalósításra és megújulásra képes.

 

 

A tanév kiemelt feladatai

 

A hosszú távú, fenntartható intézményi fejlődés biztosítása, a változó külső-belső elvárásoknak való minőségi megfelelés kiemelt feladata az intézménynek. Az iskolai szakképzés felépítése, a jelentkező tanulók számának növelése, a tanulók megtartásával a lemorzsolódás csökkentése és a tanulmányi eredmények javulása is a fontos lépések közé tartozik..

 

 

 • A tanulók toborzását a 2021/2022-es tanévben is folytatni kívánjuk. Az általános iskolákat meglátogatva osztályfőnöki óra keretében mutatjuk be a diákoknak az iskolánkban tanulható szakmákat, ezeket a tájékoztatókat szórólappal egészítjük ki. Részt veszünk a pályaválasztási kiállításon is.

 

 • A lemorzsolódás csökkentése, valamint a tanulólétszám emelése, technikumi osztályok indítása, a szakképző iskolai osztályok létszámának növelése kiemelt feladatunk.

 

 • Fontos számunkra az egészségre nevelés. Céljaink testi és lelki adottságaink, egészségi állapotunk ismerete. A helyes testtartás, mozgásban gazdag életmód, testedzés szerepének felismerése. Az egészséges, szükségleteinknek és adottságainknak megfelelő táplálkozás alkalmazása. Az időjárásnak, testalkatunknak megfelelő, kényelmes öltözék szerepének felismertetése. A betegségek kialakulásának és a gyógyulási folyamatnak, a gyógyulást elősegítő magatartásformáknak ismerete (megfelelő gyógyszerhasználat, elsősegélynyújtás).  A szenvedélybetegségek egészségkárosító hatásainak felismertetése, ezek elkerülése.  A testi higiénia szerepének bemutatása az egészségmegőrzésben.  A személyes krízishelyzetek felismerése és a kezelési stratégiák alkalmazása. A barátság, párkapcsolatok, a szexualitás fontossága az egészségmegőrzés területén.  Szexuális felvilágosítás, a családtervezés alapjai, AIDS-prevenció.

 

 • A természethez való viszony, az egészséges környezet jelentőségének felismerése, a környezeti ártalmak hatásának tudatosítása (zaj, légszennyezés, ultraibolya – sugárzás, szelektív hulladékkezelés). Közvetlen környezetünknek, az igényeinknek, életmódunknak megfelelő kialakítása és tisztán tartása (világítás, szellőztetés, takarítás, fertőtlenítés).  A személyes biztonság megőrzése (közlekedés, rizikóvállalás)

 

 • Az iskolának – a tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez elengedhetetlenül szükséges a szociális és állampolgári kompetencia tudatos, pedagógiailag tervezett fejlesztése. A szociális és társadalmi kompetenciafejlesztésének fontos részét képezik a gazdasággal, az öntudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek (pl. vállalkozó-, gazdálkodó- és munkaképesség).

 

Eseménynaptár  2022/2023-as tanév

hónap

feladat         

felelős

Augusztus

 

 

2022.08.22. 8.00

alakuló értekezlet

Zsipi Gyula

2022.08.23.  8.00

javítóvizsgák

Zsipi Gyula

 2022. 08.24. 8.00

javítóvizsgák osztályozó értekezlete

minden pedagógus

2022.08.24.  9.00

javítóvizsgák eredményeinek kihirdetése

 

Zsipi Gyula

2022.08.25-26. 8:00 

pótló, javító ágazati alapvizsga

 

Hodolitsné Boda Éva

2022. 08.29-ig

naplók, törzslapok, bizonyítványok elkészítése, zárása

osztályfőnökök

2022. 08. 29-ig

munkaterv elkészítése

minden pedagógus

2022. 08. 29. 8.00

tanévnyitó értekezlet, balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatás, bűnmegelőzési tájékoztató

Zsipi Gyula

2022. 08. 30-áig

technikai dolgozók munkabeosztása, éves feladatok meghatározása

Zsipi Gyula

 

 

Szeptember

2022.08.31 13:00-tól

Kollégisták beköltözése a kollégiumba

Somlyai Zsombor Gergely

2022.09.0. 22.00

Kollégiumi tűzriadó- Iskolai tűzriadó

Somlyai Zsombor Gergely

Zsipi Gyula

2022. 09.

 Egyeztetés az általános iskolákkal

Baranyainé Magyar Ildikó

2022.09.01. 7:30

tanévnyitó ünnepély (11.C)+ 2 osztályfőnöki óra, ifjúságvédelmi tájékoztatás,  tankönyvek átvétele

Zsipi Gyula, osztályfőnökök, Pongrácz G., Ruff Tímea

2022. 09.05-09.

Projekthét

Zsipi Gyula

2022.09.09

Gólyaavató

DÖK

2022.09.02.

 tankönyvek átvétele

  Ruff Tímea

2022.09.10-ig

nyári szakmai gyakorlatok elvégzésének-, és az idei tanévre szóló gyakorlati helyek meglétének ellenőrzése

osztályfőnökök, Hodolitsné Boda Éva

2022.09. hó

Gyakorlati képzőhelyek felkeresése

 Baranyainé Magyar Ildikó, Hodolitsné Boda Éva

2022.09.12-ig

Ügyeleti rend kialakítása

Szalainé Terjéki Éva, Keresztény József

2022.09.01-ig

bejelentések, kérelmek leadása, más munkaviszonnyal rendelkezőknek

érintett pedagógusok

2022. 09. 14. 16.00

Szülői értekezletek kezdő évfolyamon 16.00-tól közös, utána ofőkkel külön

osztályfőnökök, Zsipi Gyula

2022.09.

 Alapítványi bál megbeszélése

Szalainé Terjéki Éva

Bátonyi Adrienn

Hullan Zoltán

2022 szeptembertől folyamatosan

Ipar 4. 0 ösztöndíj (KRÉTA) igényléséhez szükséges adatok ősszegyűjtése és leadása

Szénási Attiláné

2022. 09. 23-ig

DÖK alakulása (elnökválasztás)

DÖK pedagógus

2022. 09. 23-ig

tanmenetek leadása elektronikusan (legyen a tanmenet végén: minimum követelmény, értékelés szempontjai), nevelési tervek, foglalkozási tervek leadása

minden pedagógus, munkaközösségvezető

2022. 09. 23-ig

tantárgyak alóli felmentések, kérelmek, szakértői vélemények leadása

osztályfőnökök, Sós Viktória

2022.09.21. 14.00

Szalagavatós megbeszélés

Zsipi Gyula, végzős ofők, ballagtató ofők

2022. szeptember

Iskolai dokumentumok (Házirend, PP) módosításának véleményezése (szavazás): nevelőtestület, diákönkormányzat, intézményi tanács

Zsipi Gyula

2022.09.22

Ismerkedési est a kollégiumban

Nevelők, DÖK

2022. 09. 30-ig

 törzslapok, bizonyítványok kitöltése

osztályfőnökök

2022. 09. 24-ig

október 1-jei statisztika leadása

 Törő Marianna

2022. 09. 26-ig

SNI-s és BTM-es tanulók csoportba osztása

Sós Viktória

2022. 09. 24-ig

munkaköri alkalmassági igazolások felülvizsgálata

Törő Marianna

2022. szeptember 21.

 felsőbb évfolyamok szülői értekezlete

Osztályfőnökök

2022. szeptember 30.

Tanítás nélküli munkanap 1.

 

Október

2022. 10.03

tanítás nélküli munkanap 2.

 

2022.10.

Pályaválasztási tájékoztató általános iskolákban

Hodolitné Boda Éva

Baranyainé Magyar Ildikó

2022.10.14-15

Pályaválasztási kiállítás

Zsipi Gyula

2022.10.06-ig

Aradi vértanúkról megemlékezés (a kollégiumi faliújságon)

kollégiumi nevelő

2022.10.01-ig

Aradi vértanúkról megemlékezés (faliújságon: tanműhely és iskola)

Bátonyi Adrienn

2022.10.06. 12:15

Aradi vértanúk megemlékezés

Szalainé Terjéki Éva 10.A

2022. 10.14-ig

Szalagok, tarisznyák számának felmérése

végzős osztályfőnökök

2022.10.12

Kollégiumi DÖK közgyűlés, fórum

Zsipi Gyula, nevelők

2022.10.

Következő tanévben indítandó képzések megjelentetése a felvételi kiadványokban

Baranyainé Magyar Ildikó, Hodolitsné Boda Éva

2022.10.21.

Szalagokra, tarisznyákra előleg leadása

végzős-, és ballagtató osztályfőnökök Szalainé

2022.10.19-ig

október 23-ai megemlékezés faliújságon: (tanműhely és iskola)

Hullan Zoltán

2022.10.21-ig

október 23-i megemlékezés a kollégiumban (faliújsággal)

Somlyai Zsombor Gergely

2022.10.23.

október 23-i megemlékezés   VÁROSI RENDEZVÉNY

Koszorúz Zsipi Gyula, Baranyainé Magyar Ildikó

2022.10.21 12.00

október 23-i megemlékezés (iskola)

Szajkó Zsuzsa

2022.10.20

Szülői választmány gyűlése

Zsipi Gyula

2022.10.21.

Szalagavatóra szalagok, ballagásra tarisznyák  megrendelése

Szalainé Terjéki Éva

2022. 10-11-12 hó

Pályaválasztási tájékoztatás általános iskolákban

Baranyainé Magyar Ildikó, Hodolitsné Boda Éva

2022. 10. hó

Házi versenyek indítása

 helyesírás,történelem, matematika, sport, kereskedelem

2022.10.31-ig

Dokumentumelemzés

MICS

November

2022.10.29-11.06.

őszi szünet

 

2022.11.07

Első tanítási nap az őszi szünet után

 

2022.11-12. hó

Pályaválasztási szülői értekezletek

Nyílt napok

Hodolitsné Boda Éva

Baranyainé Magyar Ildikó

2022.11. hó

munkaalkalmassági vizsgálatok

Törő Marianna

2022.11. hó

Fair Play kupa, Futsal kupa

Pongrácz Gábor

2022.11. hó

Egészséges életmód – élhető környezet verseny a NNÁ Kollégiumban

kollégiumi nevelők

2022. 11. hó

óralátogatások, foglalkozások látogatása

vezetők

2022.11.hó

Házi versenyek folytatása

munkaközösségek

2022.11.,12. 2023.01. hónap

Nyílt nap tanulóknak, szülőknek

Zsipi Gyula, Hodolitsné Boda Éva, minden pedagógus

2022.11.23.

Fogadóórák 15.00-17.00

minden pedagógus

2022.11. hó

Fogászati szűrővizsgálatok

Ruff Tímea

December

2022.12.08

Mikulás-buli a kollégiumban

Nevelők, DÖK

2022.12.06.

Mikulás

 DÖK, osztályfőnökök

2022.12.__

Adventi vásár

( Ha a vírushelyzet engedi)

 

Fehér Eszter, Bátonyi Adrienn, Sáfár Lászlóné, osztályfőnökök

2022.12.20.

Karácsonyi ünnepély a kollégiumban

( Ha a vírushelyzet engedi)

Somlyai Zsombor Gergely, kollégiumi nevelők, DÖK

2022.12.21.

1-3 tanítási óra, karácsonyi ünnepély 10.30-tól

( Ha a vírushelyzet engedi)

Szalai László 11.A

2022.12.22 - 2022.01.02.

Téli szünet

 

Január

2023.01.03.

Téli szünet utáni első tanítási nap

 

2023.01. hó

Implom József Helyesírási verseny

Szalainé Terjéki Éva

2023.01. hó

SZKTV verseny elődöntője

szakmai oktatók

2023.01.11.  14.00

Szalagavatós előkészületek megbeszélése

Zsipi Gyula,  végzős ofők, ballagtató ofők, Kleeberger Tünde

2023.01.20-ig

Magyar Kultúra Napja (faliújság iskolába, tanműhelybe)

Soós Viktória

2023. január 25

Szavalóverseny

Szalai László

2023.01.20-ig

Megfigyelés

MICS

2023.01.20

Az első félév vége

 

2023.01. 20. 12.00

osztályozó értekezlet

Zsipi Gyula

2023.01.19

Magyar Kultúra Napja vetélkedő (kollégium)

Somlyai Zsombor Gergely

2023.01.27.

Félévi bizonyítványok kiosztása

osztályfőnökök

2023.01. hó

NNÁ Kollégium művészeti és fordítói versenye

Kollégiumi nevelők

Február

2023.02.09.     10.25-től

Szalagavató főpróba

Zsipi Gyula, végzős ofők, ballagtató ofők, Kleeberger Tünde

2023. 02.01.      16.30-tól

Szülői értekezletek minden osztálynak. Végzős osztályokban külön téma: szalagavató, ballagás, vizsgák rendje, 9.oszt.-ban gyak. helyek keresése, befogadó nyilatkozatok átadása

Zsipi Gyula, osztályfőnökök

2023.02.01.        15.00-tól—16.30-ig

Fogadóóra

 

2023.02.03. 10.30

Félévzáró értekezlet, beszámolók szóban, írásban

Zsipi Gyula, minden pedagógus

2023.02.02.

Kollégiumi farsang

Nevelők, DÖK

2023.02.10.     16.00-tól

Szalagavató (osztályfőnöki órák)

 Kleeberger Tünde

2023.02.11-ig

Jelentkezés szakmai vizsgákra, érettségire

Baranyainé Magyar Ildikó, Hodolitsné Boda Éva, osztályfőnökök

2023.02.22-ig

Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapjára faliújság készítése a kollégiumba, iskolába, tanműhelybe

Somlyai Zsombor Gergely (kollégium), Keresztény József (iskola, tanműhely)

Március

2023. 03. hó

Házi versenyek folytatása

munkaközösségek

2023. 03. hó

óralátogatások, foglalkozások látogatása

vezetők

2023. 03. hó

Fair Play kupa, Futsal kupa

Pongrácz Gábor

2023.03.01. 14.00

Nevelőtestületi értekezlet:                                               - szalagavatóról beszámoló                                               - ballagási megbeszélés

Zsipi Gyula, végzős ofők, ballagtató ofők, Kleeberger Tünde, Fehér Eszter,

2023.03.14-ig

Megemlékezés 1848. március 15-éről a kollégiumban (faliújság)

kollégiumi nevelő

2023. 03.14.

Ünnepi műsor az 5. órában, megemlékezés 1848. március 15-éről   

Narancsik Imre

2023.03.14-ig

Megemlékezés 1848. március 15-éről (iskolai és tanműhelyi faliújságon)

Pongrácz Gábor

2023.03.15.

Nemzeti ünnep, Megemlékezés 1848. március 15-éről  VÁROSI RENDEZVÉNY

Koszorúz Zsipi Gyula, Baranyainé Magyar Ildikó

2023.03.31-ig

Kérdőiívek

MICS

Április

2023. 04.

Fejér Megyei Diáknapok

Szalainé Terjéki Éva

2023.04.03

Költészet Napja  - faliújság

Szalai László

2023.04

KEMP

Zsipi Gyula Pongrácz Gábor

2023.04

Végzősök kirándulása

 

2023.04.6-04.11.

Tavaszi szünet

 

2023.04.12.

Szünet utáni első tanítási nap

 

 

2023.04. hó

Tankönyvrendelés

 Ruff Tímea

2023.04. hó

SZKTV döntők

Szakmai oktatók

2023.04. hó

JAK-napi vers- és prózamondó verseny

Somlyai Zsombor Gergely

2023.04. hó

Csecsemőgondozási verseny

Sós Viktória, Molnárné Erika védőnő

2023.04. hó

Honvédelmi vetélkedő

Zsipi Gyula

2023.04.14-ig

megemlékezés a Holokauszt áldozatairól faliújságon (iskola, tanműhely, kollégiumi faliújság

Fehér Tibor

2023.04.21.

Perczel-nap

DÖK pedagógus, DÖK

2023.04.20.

Pályaorientációs nap (tanítás nélküli munkanap)

 

2023.04.22

Föld napja osztályok versenye, faliújság.

Kleeberger Tünde

 

2023.04.22.

Szakmai vizsgák gyakorlati tételeinek leadása

Szóbeli érettségi tételek leadása

minden érintett oktató

2023.04.24-04.28.

Fenntarthatósági témahét

minden oktató

Május

2023.05.03

Szerenád

Fehér Tibor, végzős ofők

2023.05.04

Bolondballagás

Zsipi Gyula végzős ofők

2023.05.04

osztályozó értekezlet végzősöknek, ballagási főpróba

Zsipi Gyula végzős ofők

2023.05.06

Ballagás???

Zsipi Gyula , Fehér Eszter végzős és ballagtató ofők

2023. 05. hó

"Vasnyűvő verseny" 10.-es gépi forgácsolóknak

szakmai oktatók

2023.05.08.8.00

Végzős osztályokban naplók, törzslapok, bizonyítványok zárása, leadása.

Zsipi Gyula, osztályfőnökök

2023. 05. hó

 írásbeli szakmai vizsgák

Hodolitsné Boda Éva, Törő Marianna

2023. 05. 08-tól

írásbeli érettségi vizsgák

Baranyainé Magyar Ildikó

2023.05-06. hó

gyakorlati és szóbeli szakmai vizsgák

Hodolitsné Boda Éva, Törő Marianna

2023.05.

Tizedik évfolyamosok országos kompetencia mérése

 

2023.05. hó

Járási - , és megyei atlétikai verseny

Pongrácz Gábor

Június

2023.06. hó

gyakorlati és szóbeli szakmai vizsgák

Hodolitsné Boda Éva, Törő Marianna

2023.06.02-ig

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról(iskolai és tanműhelyi faliújságon)

Brumbauer Ágnes

2023.06.02-ig

Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról (a kollégiumi faliújságon)

kollégiumi nevelők

2023.06.02.

 Nemzeti Összetartozás Napja, ünnepi műsor az 1.órában

Bátonyi Adrienn

2023.06.

alsóbb évfolyamok osztálykirándulása, tanítás nélküli munkanap

osztályfőnökök

2023.06 hó

szóbeli érettségi

Zsipi Gyula, Baranyainé Magyar Ildikó,

2023.06.12. 10.30

osztályozó értekezlet

Zsipi Gyula

2023.06.hó

Akikre büszkék vagyunk (városi rendezvény)

érintett pedagógusok, diákok

2023.06.14. 11.00-ig

Bizonyítványok, oklevelek kitöltése, leadása aláírásra

Zsipi Gyula

2023 .06.15

utolsó tanítási nap, osztályfőnöki órák, Tanévzáró ünnepély

Zsipi Gyula, osztályfőnökök, Fehér Tibor

2023.06.21-23.  08.00-14.00

Beiratkozás a kilencedik évfolyamra

Baranyainé

2023.06.21-23.  08.00-14.00

Jelentkezés a kollégiumba

Kollégiumi nevelő

2023.06.30. 08.00

Tanévzáró értekezlet, beszámolók szóban és írásban

Zsipi Gyula

2023.07.01-tól

Szabadságolások

Zsipi Gyula

 

 

 

2022/2023-es tanévben a tanítási napok száma 180 nap

Első tanítási nap: 2022. szeptember 1. szerda

 

 

 

 

 

Utolsó tanítási nap: 2023. június 15. szerda

 

 

 

 

 

 

 

Tanítás nélküli munkanapok:

 

 

 

 

1.

2022.09.30. (péntek)

 

 

 

 

2.

2022.10.03. (hétfő)

 

 

 

 

3.

2023. 02.13.

 

 

 

 

4-5.

2023.03.16-17 (csütörtök-péntek)

 

 

 

 

6.

2023.04.20.  Pályaorientációs nap (csütörtök)

 

 

 

 

7.

2023.04.21. Perczel-nap (DÖK) (péntek)

 

 

 

 

8.

2023. június  Osztálykirándulás

 


Partnereink

SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum


Székesfehérvári SZC Perczel Mór Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

8060 Mór, Dózsa György u 2.

Telefon: +36 22-407-023

E-mail: titkar@perczelmor.hu

OM azonosító: 203053/005


2024Székesfehérvári SZC Perczel Mór Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium